Gizlilik Politikası

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ1-	TARAFLAR

 Bir tarafta SAYIN WEB TASARIM adresinde mukim “____“ 
(bu sözleşmede kısaca “SWT“ olarak anılacaktır.) 

 Diğer tarafta “____“ adreslerinde mukim “____“ “____“ (bu sözleşmede kısaca “____“ olarak anılacaktır.) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır. 2-	SÖZLEŞMENİN KONUSU

 Sözleşmenin konusu,“____“ nun (PROJE ADI) projesi kapsamında “____“ ‘da yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine “____“ tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin “____“ ‘in onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir. 


3-	(PROJE ADI) PROJE TANIMI


4-	GİZLİ BİLGİNİN TANIMI 

 Sözleşmede tanımlanan (PROJE ADI) projesi esnasında “____“ tarafından “____“ ‘ya açıklanan iş geliştirme projesi ile ilgili fikir, proje, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yada diğer yasal korunmaya konu olan yada olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri sır olarak kabul edilir. 5-	TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. “____“ 	, (PROJE ADI) projesi kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi SAYIN WEB TASARIM (SWT)‘a vermeyi taahhüt eder. 

5.2.	işbu sözleşmede söz konusu edilen proje ile ilgili bilgi, belge, firma                                

ismi, ünvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde “____“ ‘nın izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

“____“ , kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder “____“ , kendisi adına iş yapanların gizliliğe aykırı tutum ve davranışları halinde “____“ ‘a karşı öncelikle sorumludur. 

5.3. “____“ tarafından “____“ ‘a temin edilmiş proje ile ilgili belge ve bilginin, SAYIN WEB TASARIM (SWT) firmasının rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin SAYIN WEB TASARIM (SWT) firması tarafından öğrenilmesi halinde, “____“ bundan dolayı sorumlu olacaktır. “____“ Bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan KURTULAMAZ. 

5.4. İş bu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile “____“ maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

6-	SÜRE 

 İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü, SAYIN WEB TASARIM (SWT)‘nin,“____“ firması ile (PROJE ADI) projesinin başlatılması ile başlayıp, bu çalışmanın bitiminden sonra da devam edecektir. 

7-	TEBLİGAT

 Taraflar noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece (7 gün içinde), işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler. 

8-	UYUŞMAZLIK

 İş bu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Sözleşme tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatleriyle “____“ tarihinde iki nüsha olarak imza edilmiştir. 
 SAYIN WEB TASARIM (SWT)		

 YÖNETİCİLER 
                        
 EMRE SAYIN - CUMA SAYIN